Granice w Unii Europejskiej. Krótka Charakterystyka.

Granica państwa jest to powierzchnia, linia graniczna, która oddziela terytorium jednego państwa od terytorium innego państwa. Oprócz terytorium zaliczamy do tego zarówno przestrzeń podziemną jak i przestrzeń powietrzną.
Granica państwa spełnia różnego rodzaju funkcje, które możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.
Granica w tym pierwszym rozumieniu to zasięg terytorium nad którym dana władza zwierzchnia sprawuje swoje funkcje. Jeżeli chodzi o wymiar zewnętrzny jest to obszar poza tą władzą, a gdzie zaczynają istnieć podmioty poza obszarem tej władzy.
Termin granicy może być rozumiany w różnych kontekstach.
Najczęściej stosowanym znaczeniem słowa granica jest tak zwana linia graniczna rozdzielająca obszary dwóch sąsiadujących ze sobą podmiotów, w tym rozumieniu państw. Przyjmując różne kryteria granicę państwową możemy określić na kilka różnych sposobów.
Pierwszy z nich to granica jako linia, która rozdziela zasięg władzy państwowej nad terytorium i gdzie sprawuje swoje funkcje.
Druga, to też linia, która oddziela od siebie dwa graniczące ze sobą terytoria.
Trzecia jako linia, na której stykają się ze sobą linie wspólne obydwu państw i wreszcie czwarta, która jest stricte geograficzna odnosi się do tego, iż jest to płaszczyzna prostopadła do powierzchni ziemi. linia graniczna na tej powierzchni wyznacza zatem sam przebieg granicy państwowej.

Znaczenie systemów politycznych

Początek wieku w którym żyjemy obecnie zmienił postrzeganie pojęcia granica jako takiej. Przede wszystkim zmieniło się samo znaczenie tego terminu. Jednym z odpowiedników tego terminu jest dominacja tak zwanej granicy w sensie politycznym.
Historia udowadnia nam, że współczesne granice kontynentu europejskiego odpowiadają najobszerniejszej wizji przyszłej Europy. Na drugim miejscu znajduje się granica w sensie kulturowym. Według niemieckiego polityka i geografa Karla Haushofera granica kulturowa powinna skupiać w sobie jak najbardziej to możliwe taką ludność, która jest zjednoczona na tle etnicznym, na tle wspólnych przodków, wspólnego pochodzenia.
W dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne i prawie niemożliwe do urzeczywistnienia. Ciągle rozwijające się nowe technologie, przede wszystkim sieć Internetowa, w której nie ma barier, pojęcie granicy nie istnieje. Jedynym elementem tożsamości, który nie podlega aż tak głębokim przemianom jest tradycyjna tożsamość w sensie narodowym.

1 thought on “Granice w Unii Europejskiej. Krótka Charakterystyka.

Dodaj komentarz